۱۱ جنجگوی اوسمار برای فتح قزوین | تغییرات مهم پرسپولیس برای بازی سرنوشت ساز