استقلال در بدترین شرایط لغزید؛ در ترکیه تبانی نکردم در لیگ تاوان دادم