برادر ابراهیم رئیسی: بخاطر شهید رئیسی وکالت را کنار گذاشتم /از کودکی به حوزه علاقه داشت، مادرم زمینه را فراهم کرد/ماهی یکبار روضه خانگی داشت