جهان در آستانه یک درگیری جهانی تمام‌عیار/ فاجعه در اره است