سرتان زمان ایستادن گیج می رود می تواند نشانه این بیماری خطرناک باشد