بازار مسکن از خواب زمستانی بیدار شد؟/فروشندگان عقب نشینی نمی کنند