ابتکار جالب قاضی جنایی برای انتقال جسدی که دفن شده بود