آمریکا به قطعنامه ضدایرانی تن نداد/ اروپا سنگ روی یخ شد