صدها ستاره‌ای که ناگهان در آسمان ناپدید شدند کجا رفتند؟