مخبر: دولت به تعهدات شهید رئیسی از جمله ساخت مسکن متعهد است