بهره برداری از 60 هزار واحد نهضت ملی مسکن در 3 استان