خبر تازه و خوش درباره نهضت ملی مسکن ؛ متقاضیان بخوانند