نجفی: می‌گفتند تبانی کردیم و به‌سود فجر کار می‌کنیم