نساجی - استقلال؛ جنگ جام و جان/ انتقام در نهایت سکوت!