خواهان عادی‌سازی روابط با ایران هستیم/ هیچ مشکلی با تهران نداریم