عنایتی: در مورد میزبانی از استقلال، من تصمیم گیرنده نیستم/ استقلال آبروی آسیاست