بازار سرمایه متوجه ریسک جدیدی شده/ وضعیت ارزندگی بورس در مقایسه با سایر بازارها چگونه است؟