تخلیه مسافر در ایستگاه‌‌های تئاترشهر و انقلاب ممکن نیست