مرگ روسا جمهور کشورهای مختلف چه تاثیری بر بورس آن‌ها داشت؟