هواپیمای رئیسی بدون سرنشینانش برگشت + تصاویر تلخ از صندلی های خالی