اولین عکس از سوگواری جمیله علم الهدی بر سر تابوت همسرش ابراهیم رئیسی