بازگشایی کم رمق بورس/ کلیت بازار سرمایه نیمه تعطیل است