تصمیم ویژه برای بازار سرمایه/ دامنه نوسان بورس چه تغییری کرد؟