تلفن همراه یکی از سرنشینان بالگرد تا ساعت ۷ و ۸ شب روشن بود