ببینید | اخبار مربوط به شنیدن شدن صدای انفجار در محل سانحه بالگرد صحت دارد؟