۲ بار با آقای آل هاشم تماس برقرار شده | امام جمعه تبریز : من حالم بده و ...