فوری/ محل دقیق سانحه بالگرد رئیسی شناسایی شد /سیگنالی ‌از بالگرد ‌ و ‌تلفن همراه یکی از خدمه در محل سانحه دریافت شد