پیروزی 4 گُله فاینورد در ایستگاه پایانی/ حضور جهانبخش