حمایت سوریه از حق حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه ایرانی!