لحظه خروج پیکر ۲ نفر از زیر یک پل در سیل مشهد + ویدئو | زیرگذر پل با آب همسطح خیابان شد!