پلیس: «استحکام بدنه» هنوز جزو استاندارهای الزامی خودرو نیست!