جزئیات حادثه در مترو دروازه دولت از زبان مردی که گفته شد خودکشی کرده است