دومین همایش بین المللی از ننگ نکبت تا امروز مقاومت