فوری/ هشدار قرمز در مشهد؛ از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنید