3 تن هندوانه اهدایی به زندان اصفهان با جاسازی ماهرانه 3 کیلو شیشه مخدر