تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید چین به وزیر امور خارجه