سه گروهی که باید موجودی طلا را ثبت کنند، مشخص شدند