جایزه به مهره اینترنشنال؛ جدیدترین طنز حقوق بشری نهاد سازمان ملل