اوکراین نیروهایش را از بخش‌هایی از خارکیف خارج کرد