فیلم/ حمله افراد مسلح به خودروی انتقال زندانیان در فرانسه