رئیسی: ایستادگی ملت فلسطین نیازمند روایت هنرمندانه است