ضیایی:مربیان و بازیکنان استقلال کار بلدند و می‌دانند چه کنند