زارع پور: هر دو هفته تعهدات اپراتورها را پیگیری می کنیم