پایان کار نمایندگان پومسه با کسب 9 مدال در قهرمانی آسیا