افزایش قیمت نفت به دنبال انتظارات از کاهش ذخایر آمریکا