ببینید | پاسخ جالب یک کودک کار به پول نقد نداشتن رضا صادقی