تفسیر| دشمنی‌تان با گروهی سبب خروجتان از عدالت نشود