شاخص مثبت شد اما با خروج پول حقیقی/ امروز اولین عرضه اولیه 1403