ببینید | نتیجه دور از انتظار مواجهه یک سرباز اوکراینی با ۴ سرباز روسی در محور باخموت