فیلم/ورود اراذل و اوباش قمه به دست به بیمارستان دلفان